UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 051   |   Hitra povratna informacija o razumevanju novih pojmov/teme
Področje raznolikosti
Language
Velikost skupine
Class
Povzetek/opis

Učitelj dobi takojšen vpogled oziroma povratno informacijo o stopnji razumevanja novega pojma/teme s

strani vseh učencev.

Trajanje
15 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

dvig nivoja razumevanja pri izbranih temah/veščinah
učenci izrazijo stopnjo razumevanja za nov pojem/novo temo pri naravoslovnih predmetih

Gradiva

Vprašalnik, barvni kartončki za glasovanje, table, interaktivna tabla, projektor, itd.

Potek
Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti
  1. Preden predstavimo novo temo (uporabno predvsem pri naravoslovnih predmetih) učitelj razdeli vsebino na manjše/krajše
    vsebinske sklope in pripravi vprašanja z več možnimi odgovori (2 do 4 vprašanja za posamezni vsebinski sklop). Vsak odgovor na
    posamezno vprašanje je označen s črko (npr. a, b, c, d) ali številko (npr. 1, 2, 3, 4), samo en odg
Pasti