UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 050   |   Marjetica moje identitete
Področje raznolikosti
Multicultularity
Velikost skupine
Class School
Povzetek/opis

Izdelava marjetice identitet učencev ter primerjava in diskusija v skupinah

Trajanje
45 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

Razmišljajo o multipli identiteti posameznika
Zavedajo se, da ima vsaka identiteta različne elemente
Razumejo pomen raznolikosti, kot pomembne značilnosti vsake družbe

Gradiva

Risalni pribor

Potek

1. Učitelj razloži pomen identitete in concept multiple identitete. To pomeni, da se vsi identificiramo z nekaterimi skupinami glede

na določene elemente svoje identitete: spol, rasa, vera, narodnost, invalidnost, služba, prostočasovne dejavnosti…
Pomembno je poudariti, da ima vsak od nas nekaj elementov identitete, ki si jih deli z drugimi , tako v razredu, kot v družbi ( npr.
vsi so učenci neke šole) , nekaj identitet si deli samo določena skupina, npr. dekleta ali fantje, nekaj elementov pa je v razredu
unikatnih (npr. učenka s Filipinov, bobnar, plesalka...).
2. Učenci narišejo marjetico . na vsak list napišejo elemet svoje identitete (e.g. Evropejec, Slovenka, sin, brat, učenka, tabornik,
violinistka…) Glede na število identitet, se listke lahko dodaja.
3. Na koncu aktivnosti, učenci v skupinah od 4-5 primerjajo, kaj jim je skupnega in kaj je specifičnega za posameznika.
4. Član vsake skupine predstavi elemente identitet, ki si jih delijo in elemente, ki so specifični za posameznega učenca v skupini.
5. Vir:www.inkluze.upol.cz (info samo v češčini),http://czechkid.eu/index.html
+ links

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Poznavanje teoretskega ozadja tematike o identiteti in
raznolikosti

Pasti