UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 004   |   Ko ponovno preberem, pazim na...
Področje raznolikosti
Learning Variability
Velikost skupine
Individual
Povzetek/opis

Ustvarjanje in uporaba mnemotehničnih sredstev za ponovno prebiranje

lastnega pisnega izdelka ( primeri v priloženih karticah)

Trajanje
15 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

Razvijati spretnost ponovnega branja in zmožnost samostojnega popravljanja napak
Razvijati samostojnost in izboljšati pisno spretnost
Izboljšati samostojnost pri samo-ocenjevanju

Gradiva

Papir, barvni svinčniki, Paper, color pencils, laminator in potrebne folije
Lahko se dela tudi na računalniku, v tem primeru je potreben tiskalnik

Potek

- Aktivnost se začne s pisnim izdelkom, ki ga je že popravil učitelj. Učenec pregleduje popravljen izdelek in označi napake,

ki se večkrat ponavljajo: ločila, glagol in predmet, velike tiskane črke, slovnica…
- Da bi odpravili pogoste napake, učenci ustvarijo “svoj lastni opomnik na kartici” (primeri v prilogi)
- Učenec kartico ilustrira po lastni izbiri
- Učenec kartico prilepi na mizo, tako da jo lahko odstrani glede na svoj napredek.

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

- Kartico se lahko prilagodi učenčevim potrebam
- Kartica je samostojen izdelek učenca

Pasti

- Napačno razumevanje kartice, če ta ni
prilagojena težavam
- Prelahka ali nesistematična uporaba kartic

04a_Ko ponovno preberem_kartice(annex)_BE_FR