UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 002   |   MOJA POT DO SEM
Področje raznolikosti
Multicultularity
Velikost skupine
Class
Povzetek/opis

tev, ki pojasnjuje Vsak učenec geografsko potovanje iz domovino v šolo

pokazati, da so vsi bogati lastnega zgodovine, izkušnje

Trajanje
45 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

- spodbujati odprtpst do drugih in komunikacijo med vsemi člani skupine
- deliti svojo izkušnjo o prehojeni poti z drugimi, spoznati in razumeti različne izvore/korenine
- znati poiskati na zemljevidu svoje rojstne kraje/regije in označiti države na prehojeni poti

Gradiva

- Zemljevid sveta
- Barvne bucike
- Klobčič volne
- Atlas (opcija)

Potek

Aktivnost se izvede na začetku šolskega leta, da učenci spoznajo, da imamo vsi bogato zgodovino in različne izkušnje

1. Učenci stojijo okoli zemljevida sveta
2. Šolo označimo z buciko različne barve.
3. Učenci eden za drugim povedo, kje je kraj/država njihovega izvora in z buciko označijo kraj ali kraje, kjer so živel.
4. Svojo buciko povežejo z novo šolo, da simbolizirajo svojo pot do nje.
5. Učenci si ustno izmrenjajo zgodbe o svojem izvoru, rojstnem kraju, državi, pokrajini, podnebju, navadah, običajih, spomminih,
potovanju
6. Zemljevi se postavi na vidno mesto v razredu, da učenci začutijo vse bogastvo raznolikosti skozi celo šolsko leto

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Dobra volja in spoštovanje
Primerna priprava na aktivnost

Pasti

Aktivnost lahko povzroči neugodje/občutljivost pri
nekaterih članih skupne.
Naj se sami odločijo, če v aktivnosti sodelujejo ali ne. Ne
silimo nikogar.