Zaporedna številka orodja Naslov Področje raznolikosti Velikost skupine Trajanje
TOOL 002 MOJA POT DO SEM Multicultularity Class
45 min

tev, ki pojasnjuje Vsak učenec geografsko potovanje iz domovino v šolo

pokazati, da so vsi bogati lastnega zgodovine, izkušnje

TOOL 004 Ko ponovno preberem, pazim na... Learning Variability Individual
15 min

Ustvarjanje in uporaba mnemotehničnih sredstev za ponovno prebiranje

lastnega pisnega izdelka ( primeri v priloženih karticah)

TOOL 007 STEREOTIPI Multicultularity Small group Class
45 min

Izmenjava vprašanj in razmišljanj o stereotipih glede na dejstva in ne glede na podlagi

neutemeljenih mnenj

TOOL 021 Rituali pri pozdravljanju Multicultularity Small group Class
30 min

Pridobivanje občutka za druge običaje, ravnanje z različnimi vrstami verbalne in
neverbalne komunikacije, omejena veljavnost lastnih navad in običajev

TOOL 043 Avtobiograska odkritja Multicultularity Language Small group
60 min

Odkritje pogleda, ki ga imamo do drugega spola. Odpravljanje predsodkov.

TOOL 046 ŽIVLJENJE Multicultularity Class
30 min

Učenci se poskušajo poistovetiti z osebo opisano na kartici. S premikanjem naprej/nazaj izražajo čustva in izkušnje

te osebe.
Sledi diskusija.

TOOL 050 Marjetica moje identitete Multicultularity Class School
45 min

Izdelava marjetice identitet učencev ter primerjava in diskusija v skupinah

TOOL 051 Hitra povratna informacija o razumevanju novih pojmov/teme Language Class
15 min

Učitelj dobi takojšen vpogled oziroma povratno informacijo o stopnji razumevanja novega pojma/teme s

strani vseh učencev.

TOOL 054 Posebna učna težava - disgrafija Learning Variability Class
45 min

Učenci napišejo kratko poved z roko, ki je po navadi ne uporabljajo za pisanje ( levičarji z desno, desničarji z levo)
Učitelj postavlja vprašanja v zvezi z izkušnjo ter predstavi učinkovite oblike podpore pri odpravljanju težav za učence s
tem primanjkljajem.

TOOL 055 RITMIČNI STROJ Multicultularity Learning Variability Class
15 min

Udeleženci se eden za drugim pridružijo »aktivnosti« z gibi, ritmom in zvoki. Skupaj ustvarijo stroj.